SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacje

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy     w Końskich, ul. Staszica 2, w sekretariacie - pokój nr 18 (I piętro), wyłącznie w terminie od 30 do 31 lipca 2015 roku.

Analizie będą podlegały jedynie wnioski spełniające wymogi formalno-prawne.

Z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy wnioski złożone     po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W związku z realizacją projektu pn.

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I) ”

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

  • Bony szkoleniowe

  • Prace interwencyjne

  • Staże

  • Bony na zasiedlenie

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formy wsparcia w ramach projektu.

 

Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie bezrobotnych kobiet, które spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- osoba w wieku 18-29 lat, pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich jako osoba bezrobotna,

- ustalony I lub II profil pomocy,

- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych ( w ciągu czterech ostatnich tygodni).

 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/950_ogl_nabor_1.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH INFORMUJE, IŻ Z DNIEM 03.07.2015R. WSTRZYMUJE NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU

 

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,

 

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

 

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna kolejny nabór w ramach projektu

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,

Nabór prowadzony będzie w terminie od 01.07.2015r. do 07.07.2015r.

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/949_ogloszenie%20%2001.07.15_2.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Przedłużenie naboru w ramach projektu

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,     

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/948_ingok.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna realizację projektu 

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,     

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

-są osobami powyżej 29 roku życia;

-pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich;

-ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:

-osoby po 50 roku życia,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

Zgodnie z kryteriami dostępu:

-co najmniej 4% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami,

-co najmniej 37% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne,

-co najmniej 11% uczestników projektu stanowią osoby powyżej 50 roku życia,

-co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W związku z powyższym do udziału w projekcie zapraszamy w pierwszej kolejności:

 

osoby bezrobotne, które ukończyły 50 rok życia oraz osoby z niepełnosprawnościami powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

 

Pierwszy nabór w ramach powyższego (dotyczy wyłącznie osób po 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami) prowadzony będzie w terminie od 10.06.2015 do 16.06.2015 r.

 

W ramach programu przewidziano następujące formy wsparcia:

-dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

-prace interwencyjne,

-przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

-refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

-staże,

-szkolenia.

 

Podpisywanie umów w sprawie wymienionych powyżej form wsparcia nastąpi po otrzymaniu przez PUP w Końskich środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Wnioski o zorganizowanie stażu muszą zawierać deklarację dalszego zatrudnienia w postaci umowy o pracę.                                 

Wysokość jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi maksymalnie 20 000,00 zł.     

Osoby spełniające warunki udziału w projekcie, zainteresowane aktywizacją w ramach ww. form wsparcia, proszone są o kontakt z przypisanym doradcą klienta.

W załączeniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/946_reg_osoby_mlode.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach

Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

 

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej  : http://www.parp.gov.pl/index/main/

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
EUROPEJSKIE DNI PRACY
 
Europejskie Służby Zatrudnienia oraz Komisja Europejska organizują Europejskie Dni Pracy on-line.
 
-Oferty pracy za granicą
-Wykłady i prezentacje na żywo
-Czat on-line z doradcami EURES
-Rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami
 
Więcej informacji w załączniku:
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że w dalszym ciągu prowadzony jest nabór wniosków w ramach PO WER.

Szczegóły w załączniku:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/940_Informacja%20PO%20WER.pdf               

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Więcej informacji w załącznikach:
Ogłoszenie:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178004
Formularz zgłoszeniowy:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178005


Aktualności

2015.05.13Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia