SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacje

INFORMACJA

  

Nowy numer fax. 41 260 43 64

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna kolejny nabór w ramach projektu

 „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”, 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,  

 

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,  

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

  

Nabór dotyczy zadań: prace interwencyjne, staże, szkolenia i prowadzony będzie w terminie od 26.08.2015 r. do 09.10.2015 r.

  

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki: 

a)są osobami powyżej 29 roku życia; 

b)pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich; 

c)ustalono dla nich II profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

d)znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób: 

−osoby po 50 roku życia, 

−kobiety, 

−osoby z niepełnosprawnościami, 

−osoby długotrwale bezrobotne, 

−osoby z niskimi kwalifikacjami.

  

Zgodnie z kryteriami dostępu: 

•co najmniej 4% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami, 

•co najmniej 37% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 

•co najmniej 11% uczestników projektu stanowią osoby powyżej 50 roku życia, 

 •co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

UWAGA!

Staże w ramach projektu będą realizowane na okres 4 m-cy i muszą posiadać deklarację dalszego zatrudnienia na podstawie: umowy o pracę na okres min. 3 m-cy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu, lub stosunku cywilnoprawnego (w przypadku umowy zlecenia – umowa na okres 3m-cy oraz wartości równiej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia a w przypadku umowy o dzieło dla której nie ustalono czasu trwania umowy wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia).

  

W związku z powyższym do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich, dla których ustalono II profil pomocy, spełniające warunki grupy docelowej wymienione powyżej

 

Więcej informacji można uzyskać klikając link poniżej: http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/961_ogl_29_09_.pdf

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

  

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach 

Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

  

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link:  

http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

  

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej  : http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

EUROPEJSKIE DNI PRACY 

 

 

Europejskie Służby Zatrudnienia oraz Komisja Europejska organizują Europejskie Dni Pracy on-line.

 

-oferty pracy za granicą,

-wykłady i prezentacje na żywo,

-czat on-line z doradcami EURES,

-rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami,

 

Więcej informacji w załączniku:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/943_plakat_ok.pdf

 

 

 
 


Aktualności

2015.05.13Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia