SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacje

INFORMACJA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna kolejny nabór w ramach projektu 

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,  

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,  

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

  

Nabór dotyczy zadań: prace interwencyjne, staże, szkolenia i prowadzony będzie w terminie od 26.08.2015 r. do 11.09.2015 r.

  

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki: 

a)są osobami powyżej 29 roku życia; 

b)pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich; 

c)ustalono dla nich II profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

d)znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób: 

−osoby po 50 roku życia, 

−kobiety, 

−osoby z niepełnosprawnościami, 

−osoby długotrwale bezrobotne, 

−osoby z niskimi kwalifikacjami.

  

Zgodnie z kryteriami dostępu: 

•co najmniej 4% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami, 

•co najmniej 37% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 

•co najmniej 11% uczestników projektu stanowią osoby powyżej 50 roku życia, 

•co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

  

W związku z powyższym do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich, dla których ustalono II profil pomocy, spełniające warunki grupy docelowej wymienione powyżej

 

Więcej informacji można uzyskać klikając link poniżej: http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/961_oglosze_nab%2027.08.15.pdf

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

XII Internetowa Giełda Pracy

 

Zapraszamy Pracodawców do wzięcia udziału w Internetowej Giełdzie Pracy poprzez bezpłatne zgłoszenie oferty pracy na załączonym formularzu do dnia 10 września br. na adres e-mail igp@wup.kielce.pl

 

IGP to skuteczny i sprawdzony sposób wsparcia Pracodawców w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry zgodnej z potrzebami firmy. Korzyścią dla Państwa firmy będzie możliwość bezpłatnego pozyskania kandydatów do pracy, wybór osób do rozmów kwalifikacyjnych spośród dużej liczby poszukujących pracy.

Więcej informacji można uzyskać klikając link poniżej: http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/959_Nowy%20obraz.JPG

Formularz zgłoszeniowy:     http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/958_zgos_gielda.doc

Formularz zgłoszeniowy pdf: http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/957_zglos_gielda_2015.pdf

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna kolejny nabór w ramach projektu

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

 Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

 

Nabór dotyczy zadania staże, prace interwencyjne i prowadzony będzie w terminie od 18.08.2015 r. do 21.08.2015 r.

 

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a) są osobami powyżej 29 roku życia;

b) pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich;

c) ustalono dla nich II profil pomocy ( bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

d) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:

− osoby po 50 roku życia,

− kobiety,

− osoby z niepełnosprawnościami,

− osoby długotrwale bezrobotne,

− osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

Zgodnie z kryteriami dostępu:

• co najmniej 4% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami,

• co najmniej 37% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne,

• co najmniej 11% uczestników projektu stanowią osoby powyżej 50 roku życia,

• co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

W związku z powyższym do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich, dla których ustalono II profil pomocy, spełniające warunki grupy docelowej wymienione powyżej.

 

 

Więcej informacji można uzyskać klikając link poniżej:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/954_ogloszenie_756.pdf

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W związku z realizacją projektu pn.

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I) ”

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia:

  • Bony szkoleniowe

  • Prace interwencyjne

  • Staże

  • Bony na zasiedlenie

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w formy wsparcia w ramach projektu.

 

Niniejszy nabór dotyczy wyłącznie bezrobotnych kobiet, które spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- osoba w wieku 18-29 lat, pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich jako osoba bezrobotna,

- ustalony I lub II profil pomocy,

- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych ( w ciągu czterech ostatnich tygodni).

 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/950_ogl_nabor_1.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna realizację projektu 

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,     

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

-są osobami powyżej 29 roku życia;

-pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich;

-ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:

-osoby po 50 roku życia,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

Zgodnie z kryteriami dostępu:

-co najmniej 4% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami,

-co najmniej 37% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne,

-co najmniej 11% uczestników projektu stanowią osoby powyżej 50 roku życia,

-co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W związku z powyższym do udziału w projekcie zapraszamy w pierwszej kolejności:

 

osoby bezrobotne, które ukończyły 50 rok życia oraz osoby z niepełnosprawnościami powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

 

Pierwszy nabór w ramach powyższego (dotyczy wyłącznie osób po 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami) prowadzony będzie w terminie od 10.06.2015 do 16.06.2015 r.

 

W ramach programu przewidziano następujące formy wsparcia:

-dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

-prace interwencyjne,

-przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

-refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

-staże,

-szkolenia.

 

Podpisywanie umów w sprawie wymienionych powyżej form wsparcia nastąpi po otrzymaniu przez PUP w Końskich środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Wnioski o zorganizowanie stażu muszą zawierać deklarację dalszego zatrudnienia w postaci umowy o pracę.                                 

Wysokość jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi maksymalnie 20 000,00 zł.     

Osoby spełniające warunki udziału w projekcie, zainteresowane aktywizacją w ramach ww. form wsparcia, proszone są o kontakt z przypisanym doradcą klienta.

W załączeniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/946_reg_osoby_mlode.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach

Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

 

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej  : http://www.parp.gov.pl/index/main/

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
EUROPEJSKIE DNI PRACY
 
Europejskie Służby Zatrudnienia oraz Komisja Europejska organizują Europejskie Dni Pracy on-line.
 
-Oferty pracy za granicą
-Wykłady i prezentacje na żywo
-Czat on-line z doradcami EURES
-Rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami
 
Więcej informacji w załączniku:Aktualności

2015.05.13Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia