SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Ważne informacje

INFORMACJA

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH INFORMUJE, IŻ Z DNIEM 03.07.2015R. WSTRZYMUJE NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna kolejny nabór w ramach projektu

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,

Nabór prowadzony będzie w terminie od 01.07.2015r. do 07.07.2015r.

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/949_ogloszenie%20%2001.07.15_2.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Przedłużenie naboru w ramach projektu

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,     

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/948_ingok.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna realizację projektu 

„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,     

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki:

-są osobami powyżej 29 roku życia;

-pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich;

-ustalono dla nich I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

-znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą do jednej z poniższych kategorii osób:

-osoby po 50 roku życia,

-kobiety,

-osoby z niepełnosprawnościami,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby z niskimi kwalifikacjami.

 

Zgodnie z kryteriami dostępu:

-co najmniej 4% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami,

-co najmniej 37% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne,

-co najmniej 11% uczestników projektu stanowią osoby powyżej 50 roku życia,

-co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W związku z powyższym do udziału w projekcie zapraszamy w pierwszej kolejności:

 

osoby bezrobotne, które ukończyły 50 rok życia oraz osoby z niepełnosprawnościami powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

 

Pierwszy nabór w ramach powyższego (dotyczy wyłącznie osób po 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami) prowadzony będzie w terminie od 10.06.2015 do 16.06.2015 r.

 

W ramach programu przewidziano następujące formy wsparcia:

-dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

-prace interwencyjne,

-przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

-refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

-staże,

-szkolenia.

 

Podpisywanie umów w sprawie wymienionych powyżej form wsparcia nastąpi po otrzymaniu przez PUP w Końskich środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Wnioski o zorganizowanie stażu muszą zawierać deklarację dalszego zatrudnienia w postaci umowy o pracę.                                 

Wysokość jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosi maksymalnie 20 000,00 zł.     

Osoby spełniające warunki udziału w projekcie, zainteresowane aktywizacją w ramach ww. form wsparcia, proszone są o kontakt z przypisanym doradcą klienta.

W załączeniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/946_reg_osoby_mlode.pdf

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach

Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

 

Więcej informacji można uzyskać klikając poniższy link: 

http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

 

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej  : http://www.parp.gov.pl/index/main/

_  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
EUROPEJSKIE DNI PRACY
 
Europejskie Służby Zatrudnienia oraz Komisja Europejska organizują Europejskie Dni Pracy on-line.
 
-Oferty pracy za granicą
-Wykłady i prezentacje na żywo
-Czat on-line z doradcami EURES
-Rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami
 
Więcej informacji w załączniku:
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że w dalszym ciągu prowadzony jest nabór wniosków w ramach PO WER.

Szczegóły w załączniku:

http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/940_Informacja%20PO%20WER.pdf               

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Więcej informacji w załącznikach:
Ogłoszenie:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178004
Formularz zgłoszeniowy:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178005
Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej:

http://pup.konskie.ibip.pl/public/?id=178006

 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


PUP w Końskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie integracji i reintegracji osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w PAI.
 
Dokumentacja dotycząca otwartego konkursu do pobrania: 
 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Gwarancje dla młodzieży
  

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://gdm.praca.gov.pl/  uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące: 

  • programu "Gwarancje dla młodzieży" - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,  
  • oferty dla młodzieży - pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,  
  • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Strona "Gwarancje dla młodzieży" grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalne przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Rozpoczęcie procedur wdrażania POWER w PUP Końskie :

http://pup.konskie.pl/index.php?IDArtykulu=222

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza pracodawców z terenu powiatu koneckiego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 

Zasady realizacji działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/738_Zasady.doc 

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/740_wniosek.doc 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/742_Formularz.doc 

UOKiK- http://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php 

KFS ulotka informacyjna MPiPS- http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1141949/MPiPS_ulotka_KFS-2014_druk.pdf?version=1.0&t=1420641925860 

Rozporządzenie MPiPS w sprawie przyznawania środków z KFS- http://pup.konskie.pl/data/Cms_files/679_dz.pdf

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   

INFORMACJA O ŚRODKACH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE KONECKIM W 2015 ROKU 

       Limit środków na 2015 rok:   

  •  6.018.200 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach algorytmu&n


Aktualności

2015.05.13Godziny urzędowania:
7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 15.15

Rejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia