SZUKAJ w serwisie
dodaj do ulubionych    ustaw jako startową    mapa strony


LOGOWANIE
Użytkownik:

Hasło:
Staże

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Bezrobotnych do odbywania stażu można skierować przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
Podstawa prawna: art. 53.1. ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)


Do odbywania stażu na okres do 12 miesięcy można skierować bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
Podstawa prawna: art. 53.2. ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)
 

 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Co musi zrobić pracodawca  aby zorganizować staż?

  • złożyć w PUP wniosek o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu,

  • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać z PUP umowę o zorganizowanie stażu,

  • przyjąć do odbywania stażu osobę bezrobotną skierowaną przez urząd,

  • wyznaczyć opiekuna dla osoby bezrobotnej odbywającej staż, który udziela wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z zorganizowaniem stażu i nie otrzymuje żadnego dofinansowania z PUP.

Powiatowy Urząd Pracy wypłaca bezrobotnemu odbywającemu staż stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, tj. od 01.06.2011r.  - 913,70 zł. brutto

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych.

Starosta może jednak wyrazić zgodę na realizację stażu w porze nocnej lub w systemie zmianowym, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP

Końskie, ul. Staszica 2, pok. nr 27, tel. 041 372 63 63, 041 372 22 47 wew. 115

Stąporków, ul. Piłsudskiego 132a, pok. nr 1, tel. 041 374 03 90, 041 374 03 91 wew. 13

 

Kryteria dotyczące organizacji staży dla osób bezrobotnych
Wniosek o zorganizowanie stażu
Wniosek o zorganizowanie stażu PDF
Wniosek o zorganizowanie stażu dla rolników
Wniosek o zorganizowanie stażu dla rolników PDF


drukujRejestr instytucji szkoleniowych

Standardy i szkolenia
Made 2005 by Maximum Multimedia